Sulfat feros

Sulfat feros

EUR1,00EUR
Fără TVA: EUR1,00EUR
Cod produs: Sulfat feros
Disponibilitate: În stoc
Cant.:
Acest produs poate fi comandat în minim 100

Produs cu aplicatii diverse in diferite domenii industriale cum ar fi:

Energie electrica,industria alimentara,Agricultura...

Fisa tehnica:

1. IDENTIFICAREA SUBSTANłEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂłII/ÎNTREPRINDERII 
1.1 Element de identificare a produsului 
Denumire comercială: SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
Denumire IUPAC: Sulfat feros/de fier (II) heptahidrat 
Sinonime: Vitriol verde tehnic 
Denumire EC: Sulfat feros heptahidrat 
CAS #: 7782-63-0 
EC #: 231-753-5 
Nr. Index: 026-003-01-4 (Regulament CE nr. 790/2009, anexa II) 
Formula moleculară: FeSO4• 7 H2O 
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119513203-57-XXXX 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanŃei şi utilizări contraindicate 
1.2.1 Utilizări identificate 
- agent pentru tratarea apei de uz industrial sau a apei potabile, tratarea apelor reziduale şi a 
nămolurilor din staŃiile de epurare a apelor reziduale, aditiv în agricultură, produs utilizat in 
remedierea solului 
Utilizările sunt în conformitate cu condiŃiile prezentate în anexa la această fişă cu date de 
securitate (scenariul de expunere) 
1.2.2 Utilizări contraindicate 
- nu au fost identificate 
1.2 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Furnizor/Distribuitor:ANV TRADER SRL 
E-mail (persoana competentă responsabilă FDS) - contact@melspring.com 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenŃă 
Institutul de Sănătate Publică - Biroul pentru Regulamentul Sanitar InternaŃional şi Informare 
Toxicologică 
Tel. 021.318.36.06 disponibil: luni - vineri orele 8:00 – 16:00 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 2 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
2.1 CLASIFICAREA substanŃei 
Clasificarea în conformitate cu Reg. (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Clase/Categorii de pericol Tox. Acut. 4 
 Irit. piele 2 
 Irit. oc. 2 
Fraze de pericol H H302: Nociv în caz de înghiŃire 
 H315: Provoacă iritarea pielii 
 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Clasificarea în conformitate cu D 67/548/CEE 
IndicaŃii de Pericol Nociv Xn; 
 Iritant Xi 
Fraze de risc (fraze R) R22 – Nociv în caz de înghiŃire 
 R36/38 – Iritant pentru ochi şi pentru piele 
Pericole/efecte adverse 
- pentru om: 
- inhalarea particulelor de aerosoli poate provoca respiraŃie dificilă 
- contact cu pielea: poate să apară o iritare uşoară a pielii 
- contact cu ochii: poate să apară o iritare a ochilor cu efect de durată 
- înghiŃire: înghiŃirea unei cantităŃi mici de produs nu are un efect toxic. ÎnghiŃirea unei 
cantităŃi mari de produs poate provoca greaŃă, stare de vomă, diaree, scăderea tensiunii 
arteriale. AbsorbŃia unor doze însemnate este urmată de disfuncŃii cardiovasculare şi 
acŃiune toxică pentru ficat 
- efecte adverse rezultate din proprietăŃile fizico-chimice – nu e cazul 
- pentru mediu: nu e cazul 
InformaŃii suplimentare – nu e cazul 
2.2 Elemente de etichetare 
Etichetare conform CLP (Reg. 1272/2008) 
Pictograme de pericol GHS07 
 
 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 3 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
Cuvânt de avertizare AtenŃie 
Fraze de pericol: H302: Nociv în caz de înghiŃire 
H315: Provoacă iritarea pielii 
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor 
Fraze de precauŃie: 
Prevenire P280: PurtaŃi mănuşi de protecŃie/îmbrăcăminte de protecŃie/echipament de 
protecŃie a ochilor/ echipament de protecŃie a feŃei 
IntervenŃie P301+P312: ÎN CAZ DE ÎNGHIłIRE: sunaŃi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simŃiŃi bine 
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaŃi cu multă apă şi săpun 
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiŃi cu atenŃie cu apă timp 
de mai multe minute. ScoateŃi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest 
lucru se poate face cu uşurinŃă. ContinuaŃi să clătiŃi. 
Depozitare nu e cazul 
Eliminare P501: AruncaŃi conŃinutul/recipientul la un centru autorizat de distrugere a deşeurilor 
Etichetare conform D 67/548/CEE 
IndicaŃie de pericol: Xn 
Simbol: 
 
 
Fraze R: R22 Nociv în caz de înghiŃire 
 R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele 
Fraze S: S26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat cu multă apă şi consultaŃi medicul 
 S28 După contactul cu pielea spălaŃi imediat cu multă apă şi săpun 
S36/37/39 PurtaŃi echipament de protecŃie corespunzător, mănuşi şi mască de 
protecŃie pentru ochi/faŃă 
S46 În caz de înghiŃire, a se consulta imediat medical şi a i se arăta 
ambalajul(recipientul) sau eticheta 
S60 Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu 
periculos 
 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 4 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
 
2.3 Alte pericole 
Evaluare PBT/vPvB: Sulfatul feros heptahidrat nu îndeplineşte criteriile pentru PBT sau vPvB, în 
conformitate cu reg. (CE) 1907/2006 (REACH), Anexa XIII. 
InformaŃii privind alte pericole care nu duc la clasificare, dar care pot contribui la ansamblul de 
pericole cauzate de S/A: nu e cazul. 
3. COMPOZIłIE/INFORMAłII PRIVIND COMPONENłII (INGREDIENTELE) 
SubstanŃa substanŃă mono-constituent 
3.1 InformaŃii referitoare la substanŃă 
 
Denumire 
chimică 
 
Nr. EC 
 
Nr. index 
 
Nr. CAS 
 
Cant. 
(%) 
 
Clasificare 
 
Tip 
CLP DSD 
Sulfat de fier 
heptahidrat 
231-753-5 026-003-01-4 7782-63-0 85 - <100 Tox. acut 4, H302 
Irit. piele 2, H315 
Irit. Oc. 2, H319 
Xn, R22 
Xi, R36/38 
 
[A] 
Sulfat de 
magneziu 
231-298-2 - 7487-88-9 0 – 5 - - 
[B] 
Acid sulfuric 
liber 
231-639-5 016-020-00-8 7664-93-9 0 – 2 Irit. Oc. 2, H319: 
5 % ≤ C < 15 % 
< 5 % neclasificat 
Xi; R36/38: 
5 % ≤ C < 15 % 
< 5 % neclasificat 
 
[B] 
 
Conform informaŃiilor actuale deŃinute de furnizor, nu sunt prezente alte impurităŃi clasificate care 
să contribuie la clasificarea substanŃei şi astfel să fie necesar a fi menŃionate în această secŃiune. 
[A] – constituent principal 
[B] – impuritate 
InformaŃii suplimentare – nu este cazul 
4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor, funcŃie de căile de expunere relevante 
Recomandări generale: se vor asigura condiŃii de repaus la aer curat, căldură şi o poziŃie 
confortabilă. 
Se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată cu produs. 
În caz de inhalare de aerosoli – Se scoate persoana expusă într-o zonă caldă, cu aer proaspăt. 
Se clăteşte gura şi nasul cu apă.. Dacă respiraŃia este dificilă, se asigură şi oxigen; dacă persoana 
nu respiră, se utilizează mijloace corespunzătoare pentru a se asigura respiraŃie artificială. Dacă 
simptomele persistă, se solicită intervenŃia medicului. 
În caz de contact cu pielea – Se scoate îmbrăcămintea, încălŃămintea şi echipamentul 
contaminat. Pielea contaminată se spală cu apă din abundenŃă, folosind un săpun cu pH neutru,  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 5 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
 
timp de 10 – 15 minute. Îmbrăcămintea se va reutiliza numai după spălare. Dacă simptomele 
persistă, se solicită intervenŃia medicului. 
În caz de contact cu ochii - Se spală cu apă din abundenŃă timp de cel puŃin 15 minute, cu 
pleoapele deschise, până când iritarea încetează (dacă este cazul, se vor îndepărta cu atenŃie 
lentilele de contact). Dacă iritarea persistă, se consultă medicul. 
În caz de înghiŃire – Se solicită imediat intervenŃia medicului. NU se provoacă voma. Se clăteşte 
gura cu apă. Se dă persoanei să bea 1 - 2 pahare cu apă sau lapte; se poate administra şi 
cărbune activat. Nu se administrează niciodată un antidot pe cale orală unei persoane în stare de 
inconştienŃă sau în convulsii. 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Contactul îndelungat direct cu pielea provoacă iritarea pielii, înroşire, mâncărime. 
Contactul direct cu ochii provoacă iritarea ochilor cu efect de durată şi usturime. 
ÎnghiŃirea unei cantităŃi mari poate provoca greaŃă, stare de vomă, dureri şi deranjamente 
stomacale, scăderea tensiunii arteriale. AbsorbŃia unor doze însemnate este urmată de disfuncŃii 
cardiovasculare, tahicardie. 
4.3 IndicaŃii privind orice fel de asistenŃă medicală imediată şi tratamentele speciale 
necesare 
InformaŃii pentru cadre medicale: se tratează specific tabloului clinic pentru intoxicaŃie acută la 
oameni. În cazul în care s-a înghiŃit o cantitate mai mare de produs, se va contacta imediat 
CENTRUL DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medicul. 
Tratamente specifice: tratament simptomatic. Este necesară o atentă supraveghere medicală 
pentru cel puŃin 48 de ore de la producerea accidentului, deoarece pot apare simptome de 
intoxicare ca efecte întârziate după expunere. 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
5.1 Mijloace de stingre a incendiilor 
Se poate utiliza orice mijloc de stingere a incendiilor corespunzător/adaptat produselor depozitate 
în imediata vecinătate şi mediului înconjurător. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare din motive de siguranŃă – nicio restricŃie. 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanŃa în cauză 
La încălzire peste temperatura de descompunere se pot produce şi se degajă oxizi de sulf (SOx). 
Sulfatul de dier heptahidrat nu este o substanŃă inflamabilă sau explozivă. A se vedea secŃiunea 9. 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Echipament special de protecŃie pentru pompieri: aparat autonom de respirat, echipament de 
protecŃie individuală rezistent la foc (inclusiv cască, cizme de protecŃie şi mănuşi) conform 
standardului SR EN 469:2006 - Îmbrăcăminte de protecŃie pentru pompieri. CerinŃe de performanŃă 
pentru îmbrăcămintea de protecŃie pentru lupta împotriva incendiilor.  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 6 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
 
6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 
6.1 PrecauŃii personale, echipament de protecŃie şi proceduri de urgenŃă 
În caz de scăpări accidentale în cantităŃi mici se va izola imediat substanŃa scursă şi se va curăŃa 
zona. 
În caz de scăpări accidentale în cantităŃi mari se va evacua întregul personal, permiŃând numai 
accesul personalului de intervenŃie instruit şi echipat corespunzător cu echipament complet 
protecŃie personală, conform specificaŃiei de la secŃiunea 8. 
Se vor avea în vedere măsurile de protecŃie prezentate la secŃiunea 7 „Manipulare şi depozitare”. 
Se va evita contactul direct cu ochii şi cu pielea. 
Este necesar să se asigure o aerisire suficientă. 
Dacă se formează praf şi/sau aerosoli, pentru protecŃia aparatului respirator se utilizează o mască 
tip P2 (a se vedea recomandările furnizate în scenariile de expunere anexate, secŃiunea referitoare 
la măsuri de management a riscului – echipament de protecŃie personală) 
6.2 PrecauŃii pentru mediul înconjurător 
Se va izola zona afectată. Trebuie evitată pătrunderea materialului dispersat în sistemele de 
canalizare, infiltrarea în sol, în apele de suprafaŃă sau în apele freatice. 
Dacă se produce contaminarea râurilor, lacurilor sau canalelor trebuie informate imediat autorităŃile 
responsabile. 
În cazul dispersiilor accidentale cu soluŃie apoasă de sulfat de fier heptahidrat, se reduce 
cantitatea de produs dispersată prin utilizarea unui material absorbant inert (nisip, pietriş). 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăŃenie 
CantităŃile mari de substanŃă dispersate accidental se îndepărtează cu ajutorul unui aspirator 
industrial. 
CantităŃile mici de substanŃă dispersate accidental, precum şi reziduurile se îndepărtează cu 
ajutorul unei mături sau a unei lopeŃi. Reziduurile se reciclează în procesul de producŃie. 
6.4 Trimiteri către alte secŃiuni 
A se vedea şi recomandările de la secŃiunile 8, respectiv 13. 
7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA 
7.1 PrecauŃii pentru manipularea în condiŃii de securitate 
Se va evita contactul cu pielea şi ochii. 
În zona în care se manipulează produsul se va asigura o aerisire corespunzătoare în scopul 
menŃinerii nivelului de expunere sub limita de expunere ocupaŃională. 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 7 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
Recomandări privind igiena generală la locul de muncă 
A NU se mânca, bea sau fuma în zonele de lucru. După întreruperea activităŃii cu substanŃa este 
obligatorie spălarea mâinilor. Înaintea intrării în zonele în care se ia masa, se îndepărtează 
îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecŃie. 
7.2 CondiŃii de depozitare în condiŃii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităŃi 
CondiŃii de depozitare: Produsul se va depozita în ambalajul furnizorului în locuri bine 
aerisite/ventilate, răcoroase şi uscate, departe de orice sursă de căldură şi umiditate, ferit de 
expunere la ploaie sau zăpadă sau de contactul cu apa subterană. Se va evita îngheŃul. Nu s-au 
stabilit alte cerinŃe speciale pentru spaŃiile/structurile de depozitare. 
Produsul se va depozita departe de materiale incompatibile. Materiale de evitat: metale care nu 
sunt rezistente la acŃiunea acizilor, acizi tari, baze, oxidanŃi puternici, compuşi organici. 
Ambalajele se vor păstra închise ermetic, astfel încât să prevină pătrunderea umezelii şi să 
garanteze siguranŃa produsului în timpul transportului şi depozitării. 
Materiale recomandate pentru ambalaje: material plastic (PE, PP, PVC), poliester armat cu fibre de 
sticlă, titan, oŃel rezistent la acŃiunea acizilor sau oŃel cauciucat. 
7.3 Utilizare finală specifică 
Utilizările specifice sunt cele identificate la secŃiunea 1.2. 
A se vedea scenariile/scenariul de expunere anexat(e) pentru informaŃii suplimentare. 
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECłIA PERSONALĂ 
8.1. Parametri de control 
Limite de expunere profesională: 
Valori limită de expunere profesională la nivel Comunitar 
TLV (threshold limit value/valoarea limită de prag/expunere) = 6 mg/m3 
TWA (time-weighted average/media ponderată în timp) = 2 mg/m3 
Nu sunt cunoscute limite de expunere profesională stabilite la nivel naŃional. 
Valori limită biologice 
Nu sunt cunoscute valori limită biologice stabilite la nivel comunitar sau naŃional. 
Valori DNEL şi PNEC 
DNEL Cale de 
expunere 
FrecvenŃa expunerii Obs. 
Lucrători Consumatori 
Industrial Profesional 
 orală Termen scurt (acut)/ 
termen lung (repetat) 
 
 0,29 mg/kg corp/zi 
 dermală Termen scurt (acut) 
 0,57 mg/kg corp/zi 0,29 mg/kg corp/zi termen lung (repetat) 
 inhalare Termen scurt (acut) 
 2,01 mg/m termen lung (repetat) 3
 0,50 mg/m3
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 8 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
 
PNEC 
Cale de 
expunere 
 
FrecvenŃa 
expunerii 
Obs. 
Lucrători Consumatori 
Industrial Profesional 
 55,5 g/kg dw t sol 
 49,5 g/kg dw t sedimente 
 
8.2 Controale ale expunerii 
8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare 
În unităŃile de producŃie se va asigura sursă de apă potabilă. Este interzis a se depozita şi 
consuma alimente şi/sau băuturi în zona de producŃie/manipulare a produsului. 
Zona şi modul de lucru trebuie organizate astfel încât să fie evitată sau cât mai redusă posibilitatea 
unui contact direct cu produsul. 
8.2.2 Măsuri de protecŃie individuală, precum echipamentul de protecŃie personală 
ProtecŃia ochilor /feŃei – Se vor purta ochelari de protecŃie, conform SR EN 166:2003 - ProtecŃie 
individuală a ochilor. SpecificaŃii. 
ProtecŃia pielii – Se va purta îmbrăcăminte de protecŃie impermeabilă, inclusiv încălŃăminte, 
mănuşi, halat de laborator, şorŃ şi salopetă. 
ProtecŃia mâinilor – Se vor purta mănuşi din material corespunzător (PVC, neopren sau cauciuc 
natural). Trebuie avute în vedere instrucŃiunile referitoare la permeabilitatea şi rezistenŃa la rupere 
transmise de către furnizorul de mănuşi. Se va Ńine seama şi de condiŃiile locale specifice de 
utilizare a produsului (pericol de tăiere, abraziune, perioadă de contact cu produsul). 
ProtecŃie respiraŃiei – se va utiliza mască filtrantă conformă cu cerinŃele SR EN 149+A1:2010 - 
Aparate de protecŃie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva particulelor. CerinŃe, încercări, 
marcare. Masca trebuie să fie echipată cu filtru pentru praf conform SR EN 143:2002 - Aparate de 
protecŃie respiratorie. Filtre de particule. CerinŃe, încercări, marcare. 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
Trebuie evitată pătrunderea în sistemele de canalizare, infiltrarea în sol, în apele de suprafaŃă sau 
în apele freatice. 
Măsurile pentru gestionarea riscurilor sunt cele prezentate în scenariile de expunere anexate. 
9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1 InformaŃii privind proprietăŃile fizice şi chimice de bază 
Aspect: stare fizică şi culoare: solid, pulbere cristalină de culoare gri cu tentă galben verzui 
Miros: inodor 
Prag de acceptare a mirosului: nu se aplică 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 9 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
pH: 3 - 4 (soluŃie apoasă 50 g/l la 20oC) 
Punct de topire/punct de îngheŃare: la 100°С substanŃa pierde 6 molecule de apă şi se 
transformă în forma monohidrat (- 6 Н2О). La 300°С substanŃa pierde 7 molecule de apă şi se 
transformă în forma anhidră (-7 Н2О) 
Punct iniŃial de fierbere şi intervalul de fierbere: 300oC (hidraŃii pierd apa şi încep să se 
descompună) 
Punct de aprindere: nu se aplică 
Viteză de evaporare: nu se aplică 
Inflamabilitate (solid, gaz): nu se aplică 
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: nu se aplică 
Presiune de vapori: nu e cazul 
Densitatea vaporilor: nu se aplică 
Densitate relativă (20oC): 2,97 
Solubilitate: în apă (20oC) - 156,5 g/l 
Coeficient de partiŃie: n-octanol/apă: nu se aplică (substanŃă anorganică) 
Temperatura de autoaprindere: nu se aplică 
Temperatura de descompunere: > 300oC 
Vâscozitate: nu se aplică 
ProprietăŃi explozive: nu se aplică 
ProprietăŃi oxidante: oxideaza in aer in special in prezenta altor substante acide 
9.2. Alte informaŃii - Nu sunt disponibile alte informaŃii. 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1 Reactivitate - În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, substanŃa nu este reactivă. 
10.2 Stabilitate chimică - În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, substanŃa este stabilă 
chimic. 
10.3 Posibilitatea de reacŃii periculoase - În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, nu există 
riscul apariŃiei unor reacŃii periculoase. 
10.4 CondiŃii de evitat - Se vor evita expunerea la lumină, condiŃiile de umezeală, temperatură 
ridicată excesivă. 
10.5 Materiale incompatibile - Se va evita contactul cu acizi tari, baze, oxidanŃi puternici, 
compuşi organici. 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi - În condiŃii normale de depozitare şi utilizare, nu se 
formează produşi de descompunere periculoşi. 
 
  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 10 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
Totuşi, la temperaturi mai mari decât temperatura de descompunere se pot produce şi se degajă 
oxizi de sulf (SOx). 
11. INFORMAłII TOXICOLOGICE 
11.1 InformaŃii privind efectele toxicologice 
Date toxicologice pentru om: 
Fierul este un element esenŃial, care are un rol important în procesele biologice. Homeostaza 
fierului (mecanism biochimic care permite menŃinerea unei concentraŃii constante de fier în celulă) 
este un proces riguros controlat. 
Sulfatul de fier (II) heptahidrat este o sare anorganică solubilă în apă, care nu afectează 
metabolismul în sine, fierul fiind fixat în anumiŃi compuşi prin intermediul cărora este transportat 
către măduva osoasă sau depozitat sub diverse forme în organism. Zilnic, prin eliminarea celulelor 
de pe suprafaŃa pielii şi a mucoaselor, inclusiv învelişul tractului gastrointestinal, se pierde 
aproximativ 1 mg de fier. Nu există niciun mecanism fiziologic care să aibă ca efect eliminarea 
fierului. În consecinŃă, depozitarea fierului în organism se reglează numai prin absorbŃia acestuia. 
Toxicitate acută 
În general, din punct de vedere al toxicităŃii orale acute, sărurile de fier sunt nocive dacă sunt 
înghiŃite (doza orală letală este de 500 - 2000 mg/kg corp la şobolani şi de aproximativ 1000 mg/kg 
corp pentru oameni). 
Există dovezi limitate conform cărora inhalarea de săruri de fier solubile nu afectează funcŃionarea 
plămânilor, şi că doza letală la nivelul pielii ar fi mai mare de 2000 mg/kg. 
Rezultatele obŃinute printr-un studiu de voluntariat pe oameni au demonstrat că nu există efecte 
asupra funcŃionării plămânilor la subiecŃi obişnuiŃi sau astmatici care au inhalat sulfat feric (0,02 mg 
Fe/m3
) timp de 2 ore. 
 
Expunere Valoare Timp de expunere Specii Metoda 
orală LD50 > 2000 mg/kg corp acută şobolani OECD 401 şi 
condiŃii BPL 
orală LD50 = 1000 mg/kg corp acută om conf. D 93/21/EEC 
 
Iritare - Piele - iritant 
Ochi - iritant 
Tractul respirator - nu e iritant 
Sulfatul feros este iritant pentru piele şi pentru ochi - pe baza unui test pe iepuri, utilizând metoda 
OECD 404 (Toxicitate acută: iritaŃie/coroziune dermică), respectiv metoda OECD 405 (toxicitate 
acută: iritaŃie/coroziune oculară). 
Sensibilizarea respiratorie sau a pielii - Nu este sensibilizant pentru piele sau sensibilizant 
respirator  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 11 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
Pentru sulfatul de fier (II) heptahidrat rezultatele unui test fiabil LLNA (test local pe ganglionii 
limfatici) au fost clar negative. 
Mutagenitatea celulelor embrionare - Nu este genotoxic 
Carcinogenicitate - Nu este clasificat ca fiind cancerogen. Asocierile epidemiologice între absorbŃia 
ridicată şi/sau depozitele de fier şi riscul crescut de boli cronice cum ar fi boli cardiovasculare, 
diabet de tipul II şi cancer al tractului gastrointestinal sunt contradictorii şi nu furnizează dovezi 
convingătoare cu privire la o relaŃie cauzală între absorbŃia sau depozitele de fier şi astfel de boli 
cronice. 
Toxicitatea pentru reproducere - NOAEL = 1000 mg/kg corp/zi 
La oameni, suplimentarea aportului de fier cu aproximativ 5,8 – 11,7 mg/kg corp/zi (pentru un 
individ de 60 kg) se prescrie de obicei pe durata sarcinii, fără a avea efecte adverse asupra fătului. 
Dovezi ale efectelor adverse asupra subiecŃilor masculi testaŃi s-au observat numai la depăşirea 
dozelor de toxicitate acută, supradoze la care unele dintre animalele experimentale folosite au 
murit. 
STOT (toxicitate asupra organelor Ńintă specifice) – expunere unică - Nu sunt date disponibile. 
STOT (toxicitate asupra organelor Ńintă specifice) – expunere repetată - Nu sunt date disponibile. 
Toxicitate la doză repetată 
 
Expunere Valoare Timp de expunere Specii Metoda 
orală NOAEL > 11,5 mg/kg corp/zi 61 zile şobolani Appel şi alŃii, 
2001 
 
12. INFORMAłII ECOLOGICE 
12.1 Ecotoxicitate 
Toxicitatea acvatică Doza de efect Timp de expunere Specii 
Toxicitate acută la peşti LC50 = 46,6 mg/l 96 h Oryzias latipes 
Toxicitate acută la nevertebrate 
acvatice 
EC50 = 19,0 mg/l 48 h Daphnia magna 
Toxicitate acută la alge EC50 = 6,9 mg/l 72 h Selenastrum 
capricornutum 
 
12.2 PersistenŃă şi degradabilitate 
Degradarea abiotică 
În ecosisteme naturale absenŃa oxigenului sau un pH scăzut poate avea ca rezultat persistarea în 
soluŃie a sărurilor de fier, în aceste condiŃii efectele asupra mediului fiind puternic influenŃate de 
aceşti parametri. PrezenŃa altor ioni în soluŃie, cum ar fi carbonaŃi şi humaŃi, ar trebui să stabilizeze 
fierul dar nu se presupune a fi un efect suficient pentru a preveni precipitarea. 
Biodegradarea  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 12 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
Ionii feroşi şi ferici pot fi trataŃi împreună, deoarece ionul Fe2+ este transformat rapid în ion Fe3+ în 
condiŃiile întâlnite la puncte tipice de eliminare. Ionii ferici (Fe3+) eliberaŃi în (sau generaŃi în) apă 
vor precipita rapid sub formă de oxizi puternic insolubili şi oxo-hidraŃi. Aceşti compuşi stabili 
reprezintă exact formele în care fierul se regăseşte natural în scoarŃa pământului. 
12.3 PotenŃial de bioacumulare 
Datele disponibile privind concentraŃiile de fier în mediu demonstrează modul în care organismele 
se adaptează la concentraŃiile existente ridicate de fier. 
12.4 Mobilitate în sol 
La suprafaŃă depunerile Fe 2+ pot trece în Fe 3+, fenoment însoŃit de absorbŃia oxigenului dizolvat. 
În mediu se vor transforma în săruri ferice (trivalente) (sulfat de fier bazic, sulfat feric, sulfat de fier 
monohidrat) 
12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Sulfatul feros heptahidrat nu îndeplineşte criteriile de a fi PBT sau vPvB. 
12.6 Alte efecte adverse 
Din informaŃiile deŃinute de furnizor până în prezent, nu sunt cunoscute alte efecte adverse. 
13. CONSIDERAłII PRIVIND ELIMINAREA 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor 
Gestionarea deşeurilor respectă legislaŃia în vigoare (OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 78/2000 privind 
regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001) transpunere a 
Directivei 2008/98/CE privind deşeurile. 
Deşeul nu este clasificat periculos conform Deciziei Comisiei 2000/532/EC privind lista deşeurilor, 
respectiv HG nr. 856/2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase modificată prin HG nr. 210/2007 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul 
protecŃiei mediului. 
AruncaŃi ambalajul şi conŃinutul sau în conformitate cu cerinŃele locale şi naŃionale. 
14. INFORMAłII REFERITOARE LA TRANSPORT 
14.1 Nr. ONU: Nu se aplică 
14.2 Denumire corectă pentru expediŃie: Nu se aplică 
14.3 Clasa de pericol pentru transport: Nu se aplică 
 
14.4 Grupa ambalare: Nu se aplică 
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător - Nu se aplică 
14.6 PrecauŃii speciale pentru utilizatori: Nu se aplică  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 13 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC: Nu se 
aplică 
15. INFORMAłII DE REGLEMENTARE 
15.1 Regulamente/legislaŃie în domeniul securităŃii, sănătăŃii şi al mediului specifice 
pentru substanŃă 
- Autorizare – nu este cazul. SubstanŃa nu este inclusă în lista substanŃelor candidate 
pentru autorizare, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
- RestricŃionare - nu există restricŃii la utilizare. SubstanŃa nu este inclusă în Anexa XVII 
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) 
- SubstanŃa nu este inclusă în anexa I a Directivei 96/82/CE privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică substanŃe periculoase (SEVESO), respectiv 
HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanŃe periculoase 
- SubstanŃa nu este inclusă în anexa I Regulamentului (CE) nr. 689/2008 privind exportul 
şi importul de produse chimice periculoase. 
- SubstanŃa nu este inclusă în anexa I a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind 
substanŃele care depreciază stratul de ozon 
15.2 Evaluarea SecurităŃii Chimice 
Ca parte a Dosarului de înregistrare pentru sulfatul de fier (II) anhidru, s-a întocmit şi transmis la 
ECHA, Raportul de Securitate Chimică CSR-PI-5.2.6 din 12.10.2010. 
16. ALTE INFORMAłII 
Legenda abrevierilor şi acronimelor utilizate: 
- Nr. CAS – număr atribuit de Chemical Abstract Service 
- Nr. EC – număr atribuit într-unul din listele/inventarele europene ale substanŃelor, respectiv 
EINECS (Inventarul European al SubstanŃelor Chimice Existente), ELINCS (Lista 
Europeană a SubstanŃelor Chimice Notificate) 
- REACH – înregistrare, evaluare, autorizare şi restricŃionare a chimicalelor 
- CLP – clasificare, etichetare, ambalare 
- Tox. Acut. 4 – toxicitate acută categoria 4 
- Irit. piele 2 – iritant pentru piele categoria 2 
- Irit. oc. 2 - iritant pentru ochi categoria 2 
- DSD – Directiva privind substanŃele periculoase 
- PBT – persistent, bioacumulativ, toxic 
- vPvB – foarte persistent, foarte bioacumulativ 
- PE - polietilenă 
- PP - polipropilenă 
- PVC – policlorură de vinil 
- OEL – limită de expunere ocupaŃională  
 FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
 
Conform Reg. (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Reg. (CE) nr. 453/2010/ Reg.(CE) nr. 1272/2008 
 
SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC 
 
EdiŃia: 2.0/Revizia 0 Data tipăririi 
 Pag. 14 din 14 Data revizuirii 30.07.2011 
____________________________________________________________________________ 
- DNEL – nivel calculat fără efect (derived no-effect level); nivel de expunere la substanță 
peste care oamenii nu ar trebui să fie expuți. 
- PNEC – concentrație predictibilă fără efect (predicted no-effect concentration); 
concentrația substanței sub care nu se preconizează producerea efectelor adverse în 
mediul înconjurător vizat 
- LD50 – doza mediană letală (doza de substanŃă care provoacă mortalitatea a 50% dintre 
subiecŃii testaŃi) 
- LC50 – concentraŃia mediană letală (concentraŃia substanŃei care provoacă mortalitatea a 
50% dintre subiecŃii testaŃi) 
- EC50 – concentraŃia mediană efectivă (concentraŃia substanŃei care produce efecte la 50% 
dintre subiecŃii supuşi testului) 
- NOAEL - nivelul dozei fără efect advers vizibil; reprezintă nivelul cel mai mare al dozei la 
care nu se observă niciun efect advers 
- BPL – Bună Practică de Laborator 
- IMDG – Cod Maritim InternaŃional al Mărfurilor Periculoase 
- MARPOL 73/78 – Anexa II la ConvenŃia internaŃională din 1973 pentru prevenirea poluării 
de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
- Codul IBC – Codul internaŃional pentru substanŃele chimice transportate în vrac (Cod 
internaŃional pentru construirea şi echiparea navelor care transportă produse chimice 
periculoase în vrac) 
- ECHA – AgenŃia Europeană pentru Produse Chimice 
Recomandări pentru formare profesională – nu e cazul 
Categorie de utilizare şi expunere – a se vedea scenariile de expunere anexate 
Sursa datelor: 
- Fişa cu date de securitate transmisă de producător/reprezentant unic 
- InformaŃii publice disponibile pe site-ul ECHA (baza de date ECHACHEM) 
InformaŃii suplimentare 
InformaŃiile conŃinute în această fişă cu date de securtitate se bazează pe volumul de informaŃii şi 
experienŃă disponibile furnizorului la acest moment. 
Consumatorul produsului este responsabil pentru consecinŃele utilizării acestuia în alte scopuri 
specifice. InformaŃiile se referă numai la sulfatul de fier (II) heptahidrat. Această fişă cu date de 
securitate nu este valabilă în cazul în care sulfatul de fier (II) heptahidrat este folosit în combinaŃie 
cu orice alte materiale sau în orice alt proces de producŃie. Utilizatorul este responsabil pentru 
evaluarea aplicabilităŃii şi complexităŃii acestor informaŃii pentru utilizările sale specifice. 
                    

 

 

Scrie un comentariu

Numele dumneavoastră:

Comentariul dumneavoastră:

Notă: codul HTML nu este interpretat!

Evaluare: Rău Bun

Introduceți codul din căsuța alăturată:

Etichete: agricultura, apa, tratare, fier, sol

Despre Noi

ANV TRADER SRL

PREZENTARE ANV TRADER

Suntem o companie cu o experienta de peste 10 ani in urmatoarele domenii:

Import si distributie produse chimice

Import si distributie materiale absorbante pentru diferite aplicatii industriale

Import si distributie materiale absorbante umiditate pe durata transporturilor  terestre si maritime

Import si distributie  materiale protectia mediului

Consultanta importuri China

Contact

  • 0744390494
  • office@acizi.ro

Copyright © Acizi.ro 2014
Powered by InnoSoft

Warning: file_put_contents(/home/acizi/public_html/vqmod/logs/Sat.log): failed to open stream: No such file or directory in /home/finet/public_html/acizi.ro/vqmod/vqmod.php on line 395LOG FILE COULD NOT BE WRITTEN