Sulfat Feric solutie 42%

Sulfat Feric solutie 42%

EUR1,00EUR
Fără TVA: EUR1,00EUR
Cod produs: Sulfat feric
Disponibilitate: În stoc
Cant.:

Sulfatul feric solutie min.42% se utilizeaza la tratarea apelor industriale din diferite domenii cum ar fi:

Productie energie,alimentara,tutun,cosmetica.....

Fisa tehnica sulfat feric:

 
  1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII
 
Identificarea substanţei sau a preparatului
          Denumire comerciala : PIX-113
          Denumire chimica : Sulfat feric  
Utilizarea substanței/preparatului
Agent chimic de tratare a apei în potabilizarea apei şi a apelor reziduale/uzate precum şi pentru condiţionarea nămolului, defosforizare şi combaterea hidrogenului sulfurat, coroziunii şi mirosului.
 
 
Identificarea societăţii/întreprinderii
ANV TRADER S.R.L.
B-DUL DECEBAL NR.29 CRAIOVA
ROMÂNIA
Tel/ fax: 0251437887; 0744563923
 
 Numărul de telefon pentru urgenţă : 0744390494
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
 
Coroziv; Cauzează arsuri; Nociv dacă este înghiţit. 
Sfaturi suplimentare
Poate scădea pH-ul apei şi astfel poate fi dăunător pentru organismele acvatice.
 
 
3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE)
 
    Caracterizare chimică
       
Produsul este considerat Substanţă
Denumire chimică Sulfat feric
Nr. CAS 10028-22-5
Nr. EINECS 233-072-9
Alte denumiri Persulfat de fier
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente periculoase
 
Nr.CAS/
Nr. EINECS Denumire chimică a substanţei Concentraţie Simbol de avertizare, Fraze-R, alte informaţii
10028-22-5/
233-072-9 Trisulfat de fier 40 - 50% Nociv
Xn, R22-R36/37
7720-78-7/
321-753-7 Sulfat de fier 0,1 - 1,5% Nociv
Xn, R22-R36/37
7664-93-9/
231-639-5 Acid sulfuric 0 - 1% Coroziv
C, R35
7785-87-7/
232-089-9 Sulfat de magneziu < 0,25% Nociv.Periculos pentru mediu
Xn, N, R48/20/22-R51/53
 
Informaţii suplimentare
Soluţie apoasă
Pentru textul complet al frazelor de risc menţionate în cadrul acestei secţiuni, vezi Secţiunea 16.  
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
  
Indicaţii generale
Arătați această fișă cu date de securitate medicului care vă supraveghează.
Inhalare
Ieșiți la aer curat. Clătiți gura și nasul cu apă.
Contactul cu pielea
Scoateți imediat îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Clătiți cu multă apă. Dacă simptomele persistă, chemați medicul.
 
Contactul cu ochii
 IMPORTANT! Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Dacă este posibil folosiți apă calduță. Consultați medical și/sau transportațI la o unitate medicală.
 
Ingestie
NU provocați vărsături. Beți 1 sau 2 pahare cu apă sau lapte. Consultați un medic.
 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR
 
Mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor
Sulfatul feric nu arde. A se folosi mijloacele de stingere a incendiilor adecvate condiţiilor locale şi    mediului înconjurător.
 
Mijloace de stingere care nu pot fi utilizate din motive de siguranţă
Nu exista cerințe speciale în acest sens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riscuri specifice pe durata stingerii incendiului
Încălzirea peste temperatura de descompunere va conduce la eliberarea gazelor toxice (oxizi de sulf- SOx).
 
6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE
 
Măsuri de precauţie pentru personal
 A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru protecţia personală, a se vedea Secţiunea 8. 
 
Metode de curţare în cazul unei cantităţi mici de scurgeri
Diluaţi reziduurile cu apă, apoi neutralizaţi cu praf de var sau piatra de var până la consistenţă solidă. Se mătura sau se ia cu lopata. Materialul contaminat strâns astfel se depozitează în vederea             eliminării în conformitate cu reglementările naţionale şi locale.
 
Metode de curţare în cazul unei cantităţi mari de scurgeri
Materialul scurs se elimină cu ajutorul unui motoaspirator. Diluaţi reziduurile cu apă, apoi neutralizaţi cu praf de var sau piatra de var până la consistenţă solidă. Curătaţi cu lopata sau măturaţi materialul rămas. Materialul contaminat strâns astfel se depozitează în containere goale în vederea eliminării în conformitate cu reglementările naţionale şi locale.
Recomandări suplimentare 
Informaţi imediat serviciul de intervenţii în situaţii de urgenţa atunci cand materialul scurs a intrat în sistemul de canalizare, în sol sau în scurgeri.
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE
    
Manipulare
Prezintă pericol de alunecare. Pentru protecţia personală a se vedea secţiunea 8. Locul de muncă şi metodele de lucru trebuie organizate astfel încât să se evite sau să se minimizeze contactul direct cu produsul. 
 
Depozitare
Din motive de calitate, pastraţi într-un loc uscat şi rece.  Evitaţi îngheţarea. 
 
Materiale pentru ambalare
Materiale adecvate: materiale plastice (PE, PP, PVC), poliester armat cu fibră de sticlă, ciment acoperit  cu răşini epoxidice, titan, oțel rezistent la acizi sau cu înveliș cauciucat.
          
  Materiale de evitat: 
  Metale care nu sunt acide (de exemplu aluminiu, cuprul si fier), bazele
 
 
 Alte date
 Stabilitate de stocare:
 Perioada de depozitare:     >12 luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ
 
 Valori limită de expunere
 
    Valoare limită (mg/m3) 8 ore Termen scurt  (15 minute)
    (Conform HG 1.218/2006)
    Sulfat feric                 -                 -
 
  Valori limită în alte ţări
 
     Finlanda ():
     Trisulfat de fier
     HTP (8h)= 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Sulfat de fier
     HTP (8h)= 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     HTP (8h)= 0,2 mg/m3
     HTP (15 min)= 1 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     HTP (8h)= 0,2 mg/m3, praf inhalat, calculat ca Mn
 
Suedia (): 
     Acid sulfuric
     NGV = 1 mg/m3, ceaţă
     KTV = 3 mg/m3, ceaţă
     Sulfat de magneziu
     NGV =  0,2 mg/m3, praf total, calculat ca Mn
     NGV =  0,1 mg/m3, praf respirabil, calculat ca Mn
 
Germania():
     Acid sulfuric
     MAK = 0,1 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     HTP(8h)=  0,5 mg/m3, fracţiune inhalabilă, calculat ca Mn
 
Austria():
    Acid sulfuric
    MAK = 0,1 mg/m3, fracţiune inhalabilă
                 STEL (limită de expunere pe termen scurt)= 2 mg/m3, fracţiune inhalabilă,8x5 min(Mow)
                 Sulfat de magneziu
                 HTP(8h)=  0,5 mg/m3, fracţiune inhalabilă, calculat ca Mn
                 STEL = 2 mg/m3, fracţiune inhalabilă, calculat ca Mn, 4x15 min(Miw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belgia ():
    Trisulfat de fier
     TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Sulfat de fier
     TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3
     STEL= 3 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     TWA= 0,2 mg/m3, calculat ca Mn
 
Elveția ():
    Trisulfat de fier
     TWA = 1 mg/m3, praf inhalabil, calculat ca Fe
     Sulfat de fier
     TWA= 1 mg/m3, praf inhalabil, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3
     STEL= 3 mg/m3, praf inhalabil, remarca defineşte durata şi frecvența asociate valorii MAK pe        termen scurt
     Sulfat de magneziu
     TWA= 0,5 mg/m3, praf inhalabil 
 
Republica Cehă ():
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3, calculat ca SO3
     STEL= 2 mg/m3, calculat ca SO3
     Sulfat de magneziu
     TWA= 1 mg/m3, calculat ca Mn
 STEL= 2 mg/m3, calculat ca Mn
 
Danemarca ():
    Trisulfat de fier
     TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Sulfat de fier
     TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     TWA= 0,2 mg/m3, calculat ca Mn
 
Estonia ():
                 Acid sulfuric
                 TWA = 1 mg/m3, vapori
                 STEL= 3 mg/m3, vapori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spania (): 
    Trisulfat de fier
     VLA-ED (valoare limită ambientală de expunere) = 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Sulfat de fier
     TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     VLA-ED = 1 mg/m3
     VLA-EC (valoare limită ambientală de expunere de scurtă durată)  = 3 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     VLA-ED= 0,2 mg/m3, calculat ca Mn
 
Franța ():
     Acid sulfuric
     VME = 1 mg/m3, limitele de expunere orientativă
     VLE = 3 mg/m3, limitele de expunere orientativă
 
Marea Britanie ():
    Trisulfat de fier
STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
    TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Sulfat de fier
STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
    TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Sulfat de magneziu
    TWA= 0,5 mg/m3, calculat ca Mn
            
Grecia ():
    Trisulfat de fier
TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
    STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
    Sulfat de fier
    TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     TWA= 5 mg/m3, calculat ca Mn
 
    Ungaria():
    Acid sulfuric
    TWA = 1 mg/m3, m: substanță caustică (arde pielea, mucoasele, ochii sau toate cele trei)
     PEAK (vârf)= 1 mg/m3, m: substanță caustică (arde pielea, mucoasele, ochii sau toate cele trei
     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Irlanda (): 
                  Trisulfat de fier
              TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
                  STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
 
 
    Sulfat de fier
    NGV= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    STEL= 2 mg/m3, calculat ca Fe
     Acid sulfuric
     TWA = 1 mg/m3
     Sulfat de magneziu
     TWA= 0,2 mg/m3, calculat ca Mn
 
    Lituania (): 
    Acid sulfuric
TWA = 1 mg/m3, vapori
    STEL= 3 mg/m3, vapori
    Sulfat de magneziu
    TWA= 1 mg/m3, fracţiune praf respirabil, calculat ca Mn
    STEL= 2 mg/m3,  fracţiune respirabilă, calculat ca Mn
            
    Letonia():
    Acid sulfuric
TWA = 1 mg/m3
 
    Olanda ():
    Trisulfat de fier
TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe: administrativ
    Sulfat de fier
TWA = 0,1 mg/m3, calculat ca Fe: administrativ
 
    Norvegia ():
    Trisulfat de fier
TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Sulfat de fier
    NGV= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Acid sulfuric
    TWA = 0,2 mg/m3, aerosoli ; temporar
    TWA = 1 mg/m3, aerosoli : a se folosi unde este deja posibil
    Sulfat de magneziu
    TWA= 2,5 mg/m3, calculat ca Mn
 
    Polonia():
    Acid sulfuric
    TWA = 1 mg/m3
    TWA = 3 mg/m3
    Sulfat de magneziu
                 TWA= 0,3 mg/m3, calculat ca Mn
 
 
 
 
 
 
    Portugalia (): 
    Trisulfat de fier
TWA = 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Sulfat de fier
    TWA= 1 mg/m3, calculat ca Fe
    Acid sulfuric
    TWA = 1 mg/m3
    TWA = 3 mg/m3
    Sulfat de magneziu
    TWA= 0,2 mg/m3, calculat ca Mn
 
    Slovenia():
    Acid sulfuric
TWA = 0,1 mg/m3, fracţiune inhalabilă, calculate ca ZK
    Sulfat de magneziu
    PEAK= 2 mg/m3, fracţiune inhalabilă
    TWA= 0,5 mg/m3,  fracţiune inhalabilă
 
    Slovacia():
    Acid sulfuric
TWA = 0,1 mg/m3, fracţiune inhalabilă, calculate ca ZK
CEIL(valoare plafon maximă)= 0,1 mg/m3
    Sulfat de magneziu
    TWA= 0,5 mg/m3,  fracţiune inhalabilă
 
Controlul expunerii
 
Controlul expunerii profesionale
A se manipula în conformitate cu bunele practici de securitate şi de igienă industrială. 
La locul de muncă trebuie să existe recipiente sau fântâni cu apă de clătiti ochii. Asiguraţi o aerisire adecvată.
 
Protecţie respiratorie
Nu se cere protecţie respiratorie în condiţii de manipulare obişnuite. În cazul în care se formează aerosoli sau ceaţă, de exemplu la curaţarea containerelor cu jet de apă sub presiune, se foloseşte o  mască  care nu acoperă toată fața, dotată cu filtru de praf B2.
 
Protecţia mâinilor
Mănuşi de protecţie din material plastic sau cauciuc. Mănuşile trebuie scose şi înlocuite imediat dacă există indicii de degradare sau penetrare chimică. A se respecta instrucţiunile de utilizare referitoare la permeabilitate şi durata de utilizare oferite de producatorul de mănuşi.
 
            Protecţia ochilor
            A se purta ochelari de protecţie ficşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protecţia pielii şi a corpului
Purtaţi echipament de protecţie dacă este necesar. Folosiţi cizme de cauciuc.
 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE
 
Informaţii generale (aspect, miros)
 
Stare fizică     lichid
 
Culoare          maro închis
 
Miros              nesemnificativ
 
Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu
 
 pH    cca. 1
        
Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere       100-1050C
 
Temperatură de aprindere                                 nu se aplică
                        
Inflamabilitate (solid, gaz)                                 nu se aplică
 
Proprietăţi explosive            
    Limita inferioară a explozivitaţii                   nu se aplică
    Limita superioară a explozivitaţii                 nu se aplică
                             
Densitate relativă                                                1,54 - 1,58kg/dm3                                         
 
Solubilitate
 
    Solubilitate în apă                                         (20O C) complet solubil
    Coeficient de partiţie: n-octanol/apă           nu se aplică, compus anorganic     
   
Vâscozitate, dinamică                                        30 mPa.s  (20O C)                                                         
                                                                             170-190 mPa.s  (-10O C)
Alte informaţii
      Descompunere termică                                3150 C
      Punct/ domeniu de cristalizare                    - 30O C
 
 
            Sulfatul de fier PIX 113 este conform cu Standardul European EN 890:2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
 
Condiţii de evitat
Stabil în condiţii normale.          
Temperatura de descompunere termică     3150C
 
Materiale de evitat
Metale ca nu sunt acide ( de exemplu aluminiu, cupru si fier), baze.
 
Produse de descompunere periculoase
Produse rezultate din descompunerea termică: oxizi de sulf (SOx)
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE
 
Toxicitate acută
 
Remarci: componente ce pot influenţa toxicitatea.
 
Trisulfat de fier
LD50/Oral/Sobolan/Femelă: > 500 – 2.000 mg/kg
 
Iritare şi corodare
Trisulfat de fier
Piele:  iepure/Indrumar OECD 404 : fără iritare a pielii
Solid umectat este posibil să irite ca o consecinţă a unui pH redus.
 
Ochi:
Remarci: Solid umectat este posibil să irite ca o consecinţă a unui pH redus.
 
Sensibilizare 
Trisulfat de fier
Conform experienţei nu se preconizează apariţia sensibilităţii.
 
Toxicitate pe termen lung
Trisulfat de fier
Cancerigenitate 
Nu se crede a fi cancerigen.
 
Toxicitate  pentru reproducere 
             Nu se crede a fi toxic pentru reproducere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experienţe pe subiecţi umani
 
Inhalare
Simptome: Inhalarea poate provoca urmatoarele simptome: tuse şi dificultăţi în respiraţie. 
 
Contact cu pielea
Simptome: Contactul cu pielea poate provoca urmatoarele simptome: iritarea pielii şi arsuri.
 
Contact cu ochii
Simptome: Contactul cu ochii poate cauza urmatoarele simptome: durere şi secreţie lacrimară sporită. Cauzează arsuri.
 
Ingerare
Simptome: Ingerarea poate provoca urmatoarele simptome: iritarea mucoasei, arsuri ale organelor digestive  superioare. 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE
 
Efectele ecotoxicităţii 
Trisulfat de fier 
Remarci: componente ce pot influenţa toxicitatea.
 
LC50/96h/Oncorhynchus mykiss (păstrav canadian): 93 mg/l 
EC50/48h/ Daphnia: 86 mg/l
 
Compusul este considerat fără probleme în ceea ce priveşte efectele pe termen lung în sistemele acvatice datorită formării rapide de hidroxizi insolubili.
 
Toxicitate pentru alte organisme
Nu există date de acest gen referitoare la produs.
 
Mobilitate
Solubilitate în apă: complet solubil la 20O 
 
Persistenţă şi degradabilitate
 
Degradabilitate biologică
             Trisulfat de fier 
             Metodele de determinare a degradabilităţii biologice nu se aplică substanţelor anorganice.
 
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 Potenţial de bioacumulare
 Coeficient de partiţie: n-octanol/apă:  nu se aplică, compus anorganic   
     
Trisulfat de fier : Produsul nu se aşteaptă a se bioacumula.
 
 Alte efecte adverse
 Poate scădea pH-ul apei şi prin asta poate dăuna organismelor acvatice.
    
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA
 
Produs       
Diluaţi reziduurile cu apă, apoi neutralizaţi cu praf de var sau piatra de var vânătă.Trebuie eliminat în conformitate cu reglementările naţionale şi locale. Ambalajul  foarte bine curăţat poate fi reciclat.
              
Ambalaj contaminat
Clasificat ca deşeu periculos. Trebuie eliminat în conformitate cu reglementările naţionale şi locale. 
 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL
 
Numar UN                              3264
 
Grupa de ambalare               III
 
Transport rutier           
     ADR/RID :
     Clasa:                                 8
     Descrierea mărfii:             UN3264, lichid coroziv, acidic, anorganic n.o.s. (sulfat feric)
     Grupa de ambalare:          III
     Cod de risc:                       80
     Eticheta ADR/RID:             8
 
Transport maritim
     IMDG:
     Clasa:                                  8
     Descrierea mărfii:              UN3264, lichid coroziv, acidic, anorganic n.o.s. (sulfat feric)
     Grupa de ambalare:           III     
     Eticheta IMDG:                   8
     Periculos pentru mediu :  Nu poluează mediul marin.
                                                 Corodează fierul si aluminiul.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport aerian
     ICAO/IATA :
     Clasa:                                 8
     Descrierea mărfii:             UN3264, lichid coroziv, acidic, anorganic n.o.s. (sulfat feric)
     Grupa de ambalare:          III
     Cod de risc:                       80
     Eticheta ADR/RID:             8
                                                Corodează fierul si aluminiul.
 
15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA
 
Informaţii despre eticheta de avertizare
 
Simbol(uri)
                                           portocaliu
                     negru
Xi, Iritant
 
 Compuşi periculoşi care trebuie enumeraţi pe etichetă
      Nr. EINECS                              Nr. CAS                               Compuşi
       233-072-9                             10043-01-3                       Sulfat de aluminiu
       231-639-5                              7664-96-9                        Acid sulfuric
 
 Frază/Fraze R
 R22            Nociv în caz de înghiţire.
 R34            Provoacă arsuri.
 
Frază/Fraze S
 
S26            În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
S28            După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă 
S36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie  pentru    ochi/faţă
             S45            În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este  posibil, i   se va arăta eticheta).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte informaţii 
Produsul este clasificat şi etichetat în conformitate cu directivele CE sau legislaţia naţională.
 
16. ALTE INFORMAŢII
 
Textul frazelor R menţionate în sectiunea 3 
R22            Nociv în caz de înghiţire.
R36/38       Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R22            Nociv în caz de înghiţire.
R36/38       Iritant pentru ochi şi pentru piele.
R35            Provoacă arsuri grave.
R48/20/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare şi prin    înghiţire.
R51/53      Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra
                  mediului acvatic.
 
Recomandări de a se face instructajul
 
Restricţii la utilizare
 
Informaţii suplimentare
     Ventilatia: Se asigură sisteme de ventilare locală şi generală pentru a menţine concentraţia în limite normale.
     Echipamentul contaminat: Separaţi hainele de lucru contaminate de hainele de stradă. Spălaţi-le înainte de folosire. 
     Măsuri generale de igienă:  Nu mâncaţi, nu beţi si nu fumaţi după manipularea produsului. Se asigură o bună igienă personală înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma, înainte de utilizarea toaletei.
     Informaţia oferită în aceasta Fişa cu date de securitate este corectă din câte cunoaştem la data elaborării. Informaţiile date sunt date numai ca îndrumare pentru o manevrare, utilizatre, procesare, depozitare, transport, lichidare şi eliberare sigură şi nu se vor considera garanţie sau specificaţie de calitate. Informaţia este legată numai de materialul specific desemnat şi nu poate fi valabilă pentru un astfel de material folosit în combinaţie cu alte materiale sau în orice proces, dacă nu se specifică în text.  
 
Sursele principalelor date utilizate pentru elaborarea Fişei cu date de securitate 
Fişa cu date de securitate întocmită de Kemira conform cu reglementările europene.
Regulamentul nr.1907/2006 – REACH, Anexa II – Ghid pentru întocmirea fişelor cu date de securitate
ECB -ESIS – European Chemical Substances Information System – (Sistem european de informaţii despre substanţe chimce)
 
 
 
  1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PREPARATULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII
 
Identificarea substanţei sau a preparatului
          Denumire comerciala : PIX-113
          Denumire chimica : Sulfat feric  
Utilizarea substanței/preparatului
Agent chimic de tratare a apei în potabilizarea apei şi a apelor reziduale/uzate precum şi pentru condiţionarea nămolului, defosforizare şi combaterea hidrogenului sulfurat, coroziunii şi mirosului.
 
 
Identificarea societăţii/întreprinderii
ANV TRADER S.R.L.
B-DUL DECEBAL NR.29 CRAIOVA
ROMÂNIA
Tel/ fax: 0251437887; 0744563923
 
 Numărul de telefon pentru urgenţă : 0744390494
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
 
Coroziv; Cauzează arsuri; Nociv dacă este înghiţit. 
Sfaturi suplimentare
Poate scădea pH-ul apei şi astfel poate fi dăunător pentru organismele acvatice.
 
 
3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE)
 
    Caracterizare chimică
       
Produsul este considerat Substanţă
Denumire chimică Sulfat feric
Nr. CAS 10028-22-5
Nr. EINECS 233-072-9
Alte denumiri Persulfat de fier
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente periculoase
 
Nr.CAS/
Nr. EINECS Denumire chimică a substanţei Concentraţie Simbol de avertizare, Fraze-R, alte informaţii
10028-22-5/
233-072-9 Trisulfat de fier 40 - 50% Nociv
Xn, R22-R36/37
7720-78-7/
321-753-7 Sulfat de fier 0,1 - 1,5% Nociv
Xn, R22-R36/37
7664-93-9/
231-639-5 Acid sulfuric 0 - 1% Coroziv
C, R35
7785-87-7/
232-089-9 Sulfat de magneziu < 0,25% Nociv.Periculos pentru mediu
Xn, N, R48/20/22-R51/53
 
Informaţii suplimentare
Soluţie apoasă
Pentru textul complet al frazelor de risc menţionate în cadrul acestei secţiuni, vezi Secţiunea 16.  
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
  
Indicaţii generale
Arătați această fișă cu date de securitate medicului care vă supraveghează.
Inhalare
Ieșiți la aer curat. Clătiți gura și nasul cu apă.
Contactul cu pielea
Scoateți imediat îmbrăcămintea și încălțămintea contaminate. Clătiți cu multă apă. Dacă simptomele persistă, chemați medicul.
 
Contactul cu ochii
 IMPORTANT! Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, inclusiv sub pleoape. Dacă este posibil folosiți apă calduță. Consultați medical și/sau transportațI la o unitate medicală.
 
Ingestie
NU provocați vărsături. Beți 1 sau 2 pahare cu apă sau lapte. Consultați un medic.
 
5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR
 
Mijloace corespunzătoare de stingere a incendiilor
Sulfatul feric nu arde. A se folosi mijloacele de stingere a incendiilor

Scrie un comentariu

Numele dumneavoastră:

Comentariul dumneavoastră:

Notă: codul HTML nu este interpretat!

Evaluare: Rău Bun

Introduceți codul din căsuța alăturată:

Etichete:

Despre Noi

ANV TRADER SRL

PREZENTARE ANV TRADER

Suntem o companie cu o experienta de peste 10 ani in urmatoarele domenii:

Import si distributie produse chimice

Import si distributie materiale absorbante pentru diferite aplicatii industriale

Import si distributie materiale absorbante umiditate pe durata transporturilor  terestre si maritime

Import si distributie  materiale protectia mediului

Consultanta importuri China

Contact

  • 0744390494
  • office@acizi.ro

Copyright © Acizi.ro 2014
Powered by InnoSoft

Warning: file_put_contents(/home/acizi/public_html/vqmod/logs/Thu.log): failed to open stream: No such file or directory in /home/finet/public_html/acizi.ro/vqmod/vqmod.php on line 395LOG FILE COULD NOT BE WRITTEN